Loading...
Organisasjonsutvikling og lederstøtte2020-05-04T10:14:37+00:00

Organisasjonsutvikling
og lederstøtte

God kultur og ledelse er kritiske faktorer for å nå bedriftens mål. Dette konseptet bidrar med strukturen dere trenger for å utvikle og lede organisasjonen.Mennesker, systemer og kulturer er i konstant utvikling – bevisst eller ubevisst. I en utviklingsprosess blir dere mer oppmerksomme på hvordan organisasjonen fungerer i dag, og hvilken retning dere ønsker å utvikle dere i. Sammen skaper vi kontinuerlige og gode utviklingsprosesser.

Sammenhengen mellom ledelse og organisasjon er viktig, derfor er jeg også en støttespiller for ledere i prosesser knyttet til organisering, rekruttering, nedbemanning, lederskifte og kultur. Koblingen mellom ledelse og organisasjon preger alltid min tilnærming.

NORA – organisasjonsutvikling

Den analytiske tilnærmingen i NORA gir dere innsikt i dagens kultur, og tiltak dere kan sette i gang for å utvikle bedriften.Med lang erfaring fra å lede organisasjonsutvikling i skandinaviske selskaper har jeg kompetansen til å bruke presise verktøy som tar temperaturen på arbeidsplassen. Slik får dere et nøyaktig bilde av kulturen i bedriften.

Ved å etablere en god kultur, samt vedlikeholde og fremheve det som fungerer oppnås både bedre resultater og mål.

Når er det viktig å jobbe med organisasjonsutvikling?

Organisasjonsutvikling er viktig i en virksomhet, og blir sentralt når dere

 • mangler kompetanse og ikke får rekruttert
 • skal fusjonere
 • har negative resultater i prosjekter og leveranser
 • etablerer nye forretningsområderSlike omveltninger og utfordringer fører til mange avgjørende veivalg for organisasjonen, både på strategisk og operasjonelt nivå. Ofte må det tas stilling til spørsmål dere hverken har stilt eller vært bevisste på tidligere.

Hvorfor eksisterer vi som bedrift?
Hvilke mennesker trenger vi, og hva slags kompetanse bør de ha?
Hvilke roller er kritiske for oss og hva bør være mandatet og oppgavene?
Hvordan skal vi tegne opp organisasjonskartet for å jobbe effektivt og bærekraftig
– som et hierarki, bygget opp av team eller med en flat struktur?
Hvilke beslutningsprosesser passer og hvordan skal disse beslutningsprosessene
bli kjent og synlig for alle?Ved å være systematiske i endringsprosesser, vil dere oppleve positive effekter. Dersom bedriften må rekruttere ny kompetanse, vil rekrutteringsprosessen føre til at flere ansatte får hevet sin kompetanse på et nytt område. Om dere skal satse på nye forretningsområder, vil etableringsfasen gjøre at dere får kartlagt hva som fungerer godt i organisasjonen allerede. Samtidig blir alle involverte i endringsprosessen mer bevisst på hvorfor og hvordan dere jobber mot felles mål. Organisasjonsutvikling har mange positive effekter som kommer i tillegg til hovedmålet.

Strategi setter retningen og sikrer bedre resultater

I organisasjonsutvikling, er det først og fremst viktig at dere har en strategi som er synlig og gjenkjennbar for samtlige deler av virksomheten og medarbeiderne. Organisasjonsutvikling gir mest verdi og best resultater når vi har en definert strategi. Strategien definerer mål og tanker om hvordan dere skal oppnå resultatene I tillegg handler strategi om å forutse og forberede seg på muligheter og utfordringer på veien.

Passer ikke tjenestene eller produktene dere leverer til kundenes behov?
Mangler dere felles mål?
Utnytter dere ikke kompetansen i bedriften på riktig måte?
Er informasjonsflyten dårlig internt?
Opplever dere for høyt sykefravær, uten å vite årsaken?
Fungerer ikke strukturen og beslutningsprosessene til å løse utfordringer?

Strategi handler mye om å kartlegge hvilke ressurser dere har i bedriften – mennesker, systemer og strukturer – og å innhente kunnskap om hvordan de påvirker effektivitet og resultater.

Slik jobber vi med strategien:

Organisasjonsutvikling er viktig i en virksomhet, og blir sentralt når dere

 • Vi må stille riktig diagnose. Det betyr å definere, forenkle og forklare situasjonen og utfordringene dere har nå. Det er viktig å erkjenne hva utfordringene er, før vi finner løsninger. Det er relevant å utføre arbeidsmiljøundersøkelser og kartlegginger, som gir et helhetlig bilde av situasjonen.
 • Vi etablerer en intensjon som definerer retning og gir oss mål. Det betyr å ha tanker om hva dere vil oppnå og reflektere over hva det betyr, slik at vi har forståelse for hvor vi skal. Vi jobber sammen for å definere utfordringer, mål og muligheter.
 • Vi iverksetter tiltakene. Det er sjeldent mulig å løse komplekse utfordringer eller oppnå større mål med bare én enkel løsning. Vi må finne den riktige kombinasjonen av tiltak for bedriften. Her kan jeg levere tiltakene, eller være arkitekten som tilrettelegger for at dere løser på en god måte.

 

Hva består en god kultur av?

Kultur er summen av hvordan vi kommuniserer, løser oppgaver og oppfører oss i arbeidshverdagen, for eksempel ut fra

 • hvordan vi gjennomfører møter
 • hvor kjent målene våre er
 • hvor strukturert og strategisk arbeidet er
 • hvilke drivere og verdier vi ønsker
 • hvem som tar beslutninger og hvordan de formidles videre
 • hvor mye vi jobber alene eller sammen
 • hvordan vi motiverer hverandre

En bedrift med en sunn kultur leverer gode resultater, har vekst og opplever stabilitet.

BARK – støtte for toppledere

Jeg er din støttespiller i prosesser knyttet til organisering, rekruttering, nedbemanning, ledelse og kultur.

 

Dette konseptet er inspirert av at vi skal tåle ytre påkjenninger samtidig som vi skal beskytte og sørge for vekst i underliggende lag. Ledere som står i store og avgjørende prosesser, fungerer ofte som bedriftens «bark». Konseptet hjelper deg med å utnytte styrker, håndtere utfordringer og sikre resultatene.

Gjennom BARK konseptet blir du utfordret på lederstilen og du får nødvendig bistand til å være den beste lederen du kan være, både for bedriften og prosessene du styrer.

Støtte i de avgjørende prosessene

Du som toppleder skal sikre bedriftens plass i markedet i mange år fremover. Blant annet innebærer dette et ansvar for å gjøre organisasjonen endringsdyktig. Med en støttespiller gjennom BARK konseptet får du større trygghet i prosesser og avgjørelser som påvirker bedriftens organisering og arbeidsmåter.

Ledelsesutfordringer

Ledere er vant til å lykkes i en rolle de har hatt i lang tid, og mestrer utfordringene lederrollen krever. Flere opplever likevel utfordringer når de skal over i en ny rolle eller inn i endringsprosesser. Omveltninger og nye krav til ferdigheter og egenskaper kan være krevende, men også en kilde til usikkerhet og bekymring for mange. Med lang erfaring i å støtte toppledere i nye roller og krevende prosesser, får du en støttespiller som hjelper deg med å strukturere arbeidet, sparre om avgjørende beslutninger, trene på nye ferdigheter og lufte tanker.

Utvid din ledelseskapasitet

Som leder vet du at det er et vesentlig skille mellom å være leder og å utøve ledelse. Ledelse handler om mer enn å utføre konkrete arbeidsoppgaver. Skal du lede mennesker og bedriften må du ta ansvar for å skape resultater, ved å bruke ressursene i organisasjonen riktig. Ressursene kan være IT-systemene dere bruker for å styre prosjektene deres, strukturene dere har for å ta beslutninger eller servicemedarbeiderne som lytter til kundene. BARK kan hjelpe deg med å utvikle ledelseskapasiteten, og gjøre deg bedre på å skape resultater.

God ledelse er en suksessfaktor

I avgjørende prosesser er det viktig å ha mot til å ta korrekte beslutninger til riktig tid, få oversikt over prosessen, se helhetsbildet, motivere ansatte, få med seg tillitsvalgte, gjøre alle klar over hva de påtar seg og i tillegg beholde tilliten fra sentrale beslutningstagerne. Det er krevende å utfordre personer under, over og til siden for seg – det krever en god leder.

Teamutvikling

Jeg hjelper dere å sette sammen team som jobber godt sammen og leverer resultater.

 

Hvorfor er gode team viktig?

Bedrifter preges av kontinuerlig endring og nye utfordringer, det betyr at vi må lære å være mer fleksible i arbeidet, utnytte kompetansen og styrkene resursene har. For å lykkes med det er det essensielt å ha god kunnskapsdeling, tenke helhet, jobbe tverrfaglig og ha felles mål. Det er mye å hente på utvikling av gode team som tar felles ansvar for å levere positive resultater.

Et godt team har

 • felles mål
 • etablerte arbeidsprosesser hvor alle deltar
 • gode relasjoner og samspill
 • evnen til å utvikle seg for å skape merverdi

 

Hvordan sette sammen et godt og effektivt team?

Et godt team har ulike roller som skal besettes for å være effektivt og velfungerende. Konseptet teamutvikling hjelper dere å se hvilke personer som fyller rollene, og hvordan dere kan sette sammen gode team som bidrar til at bedriften når målene.

GODE TEAM BESTÅR AV ULIKE ROLLER

I et team er det ulike roller som skal besettes for at teamet skal fungere godt. Jeg hjelper dere å se hvilke personer som fyller hvilke roller, og hvordan dere kan sette sammen gode team som bidrar til at bedriften når sine mål.

Et godt team har

 • felles mål som alle jobber mot
 • etablerte arbeidsprosesser som alle deltar i
 • gode relasjoner og samspill
 • evnen til å utvikle seg selv slik at de skaper merverdi

 

Dette gjør vi
 • tester hvilke roller i et team medarbeiderne bør ha
 • vurderer hva som fungerer i eksisterende team, og ser på forbedringer
 • gir støtte og opplæring for å få teamene til å fungere godt

 

DETTE HJELPER JEG DERE MED
 • å teste hvilken rolle i et team de ulike medarbeiderne egner seg til å fylle
 • å vurdere hva som er bra ved de teamene dere har i dag, og hvordan de kan bli bedre
 • å gi støtte og opplæring som kan få teamene til å fungere så bra som mulig

 

Slik gjør vi det

Vi starter med å kartlegge og analysere hvordan teamet fungerer i dag, og hva hvert enkelt medlem trenger for å fungere godt. Det utnyttes ulike typer kartleggingsverktøy, analyseverktøy og visualiseringsøvelser for å få nødvendig innsikt sammen med teamet. Basert på kartleggingen og øvelsene, gis det opplæring tilpasset behov og utfordringer vi har avdekket sammen.

UTVALGTE REFERANSER

Kåring HR Consulting AS logo